Mittetulundusühingu Eesti Haridustehnoloogide Liit põhikiri

Kinnitatud 25.08.2011 a. asutamislepinguga

 

I  ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi: MTÜ) nimi on mittetulundusühing Eesti Haridustehnoloogide Liit (EHTL).

1.2. MTÜ on juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus ning avalikes huvides tegutsev organisatsioon.

1.3. MTÜ asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.4. MTÜ on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ja MTÜ juhtorganite otsustest.

1.5. MTÜ on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.

1.6. MTÜ-l on oma pangaarve ja sümboolika.

1.7. MTÜ on asutatud 25.augustil 2011 a. ning tähtajatult.

 

II  EESMÄRGID, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. MTÜ peamiseks eesmärgiks on haridustehnoloogi rolli tähtsustamine ühiskonnas, uute tehnoloogiate rakendamise mõtestamine ja edendamine nii õppetöös kui täiskasvanukoolituses, haridustehnoloogide kutsehuvide esindamine ja kaitsmine, haridustehnoloogide ettevalmistamise ja enesetäiendamise võimaluste laiendamine koostöös haridustehnolooge ja õpetajaid ettevalmistavate kõrgkoolidega, haridustehnoloogide esindamine Eesti hariduspoliitika ja infopoliitika kujundamisel ning sellealaste seaduste täiustamisel, Eesti haridustehnoloogide koostöö teadlastega ning teiste sama valdkonna või sellele lähedaste isikute ja ühendustega Eestis ning väljaspool Eestit.

2.2. Eesmärkide saavutamiseks MTÜ:

2.2.1. teadvustab laiemale üldsusele kaasaegse tehnoloogia võimalusi ja ohte haridusuuenduse läbiviimisel;

2.2.2. osaleb Eesti ja Euroopa Liidu haridus- ja infopoliitika ning nendega seotud strateegiate, arengukavade ja seaduste koostamises

2.2.3. osaleb haridustehnoloogi kutsestandardi ja eetikakoodeksi koostamisel ja kaasajastamisel

2.2.4. viib läbi haridusuuenduslikke projekte;

2.2.5. koostab, tõlgib, publitseerib ja levitab audiovisuaalseid, kirjanduslikke, muusikalisi ja kunstilisi teoseid ning õppematerjale;

2.2.6. korraldab konverentse, näituseid, messe;

2.2.7. korraldab õppereise, koolitusi, kursuseid ja töötubasid;

2.2.8. osutab muid avalikke huvisid teenivaid ja ühingu eesmärgiga vastavuses olevaid teenuseid;

2.2.9. teeb koostööd Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

2.3. Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on MTÜ-l õigus:

2.3.1. vallata, käsutada ja kasutada oma vara ja tulu;

2.3.2. määrata MTÜ haldusstruktuur, palgata töötajaid ja maksta toetust;

2.3.3. tegeleda majandustegevusega ja osutada teenuseid;

2.3.4. võtta vastu rahalisi annetusi ja sõlmida sponsorlepinguid;

2.3.5. taotleda raha ja muid varalisi vahendeid Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt.

2.4. MTÜ on kohustatud kasutama oma vahendeid vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

III  LIIKMED

3.1. MTÜ liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib toetada ja/või arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja täidab MTÜ põhikirja nõudeid.

3.2. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab MTÜ juhatus.

3.3. MTÜ liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

3.4. MTÜ liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

3.5. MTÜ liikmel on õigus:

3.5.1. osaleda hääleõigusega MTÜ üldkoosolekul;

3.5.2. olla valitud MTÜ juhtorganite liikmeks;

3.5.3. saada MTÜ juhatuselt ja muudelt organitelt teavet MTÜ tegevuse kohta.

3.5.4. avalduse alusel MTÜst välja astuda. Otsuse teeb juhatus ühe kuu jooksul alates avalduse laekumisest.

3.6. MTÜ liige on kohustatud:

3.6.1. järgima MTÜ põhikirja, MTÜ juhtorganite otsuseid ja häid tavasid;

3.6.2. tasuma MTÜ üldkoosoleku poolt määratud liikmemaksu määratud ajaks;

3.6.3. teatama MTÜ juhatusele MTÜ liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

3.6.4. tasuma MTÜ liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

3.7. MTÜ liikme võib MTÜ-st välja arvata juhatuse otsusega, kui:

3.7.1. liige kahjustab oma tegevusega MTÜ nime või mainet;

3.7.2. liige ei ole määratud ajaks tasunud MTÜ liikmemaksu;

3.7.3. liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi MTÜ üldkoosolekul või MTÜ poolt korraldatud üritusel.

3.8. MTÜ liikme väljaarvamise otsustab MTÜ juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.

3.8.1. Väljaarvatud liikmele teatab juhatus kirjalikult väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest kolme päeva jooksul vastava otsuse vastuvõtmisest arvates.

3.8.2. MTÜ juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval MTÜ üldkoosolekul.

 

IV JUHTIMINE

4.1. MTÜ kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik MTÜ liikmed, igal liikmel on üks hääl.

4.2. MTÜ üldkoosoleku pädevuses on:

4.2.1. põhikirja muutmine (vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalejate nõusolekuga);

4.2.2. eesmärgi muutmine (vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalejate nõusolekuga);

4.2.3. juhatuse liikmete määramine;

4.2.4. liikmemaksu suuruse määramine;

4.2.5. liikmeskonnaga seotud küsimuste lahendamine;

4.2.6. MTÜ-le kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

4.2.7. muude MTÜ tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

4.3. MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas:

4.3.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks;

4.3.2. seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui MTÜ huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks teatab MTÜ juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist ette, näidates teates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud MTÜ liikmetest või nende esindajatest.

4.6. MTÜ tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1-7 liiget.

4.7. MTÜ juhatuse volituste tähtaeg on üks aasta.

4.8. Igal MTÜ juhatuse liikmel on MTÜ esindamise õigus.

4.9. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline rohkem kui poolte liikmete osalusel, otsuste vastuvõtmiseks on vaja juhatuse liikmete häälteenamust.

4.10. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult ja koosolekud protokollitakse.

 

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

5.1. MTÜ võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

5.2. MTÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

5.3. Juhatus korraldab MTÜ raamatupidamise vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele.

5.4. MTÜ vara tekib liikmete liikmemaksust, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, rahalistest eraldistest, annetustest ning muudest laekumistest.

5.5. MTÜ ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust MTÜ varaliste kohustuste eest.

5.6. Liikmel ei ole õigust MTÜ varale, MTÜ-l ei ole õigust liikme varale.

5.7. MTÜ tegevus lõpetatakse üldkoosoleku otsusega vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosoleku kõikidest liikmetest.

5.8. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

 

Advertisements

0 Responses to “Põhikiri”  1. Lisa kommentaar

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s
logo

Rubriigid

Artiklid Uudised

Kalender

juuni 2018
E T K N R L P
« märts    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Advertisements

%d bloggers like this: